Co je to projekt P+ a proč ho Praha dělá?

Plán udržitelné mobility (ve světě zvané anglicky Sustainable Urban Mobility Plan) je strategickým dokumentem – plánem v oblasti dopravy. Koncepčně řeší problematiku všech druhů dopravy (veřejné i individuální, osobní i nákladní, bezmotorové i motorové a rovněž dopravu v klidu – parkování).

Na základě analýzy dopravního systému jako celku navrhne cíle a konkrétní opatření, která budou v souladu s principy udržitelné mobility a povedou k těmto efektům:

  • zlepšení dostupnosti
  • vyšší účinnost přepravy osob a zboží, snížení energetické zátěže
  • snížení znečištění životního prostředí
  • kvalitní a atraktivní veřejný prostor
  • zvýšení bezpečnosti v dopravě

Plán udržitelné dopravy Prahy a okolí řeší dopravu jako celek, neodtrhává od sebe jednotlivé druhy dopravy. Naopak se snaží využít předností každého z nich. Klade důraz na vzájemnou provázanost. Do procesu přípravy Plánu udržitelné mobility jsou zapojeny nejen odborná veřejnost, příslušné státní, městské a středočeské organizace, ale i široká veřejnost.

Ambicí plánu je „nastavit výhybky“ budoucího rozvoje fungování dopravy tak, aby se kvůli dopravě již více nezhoršovalo životní prostředí (hluk, znečištění vzduchu) a přitom lidé neztratili svobodu pohybu. Cílem je aktivní cílevědomá udržitelná dopravní politika hl. m. Prahy.

Strukturu Plánu udržitelné mobility tvoří tři základní části:

  • Analytická část (analýza současné situace – s využitím dostupných analytických dokumentů města (např. ÚAP), zajištění sociologických a dopravních průzkumů, SWOT analýza, aktualizace dopravního modelu, scénáře vývoje, atd.)
  • Strategická část (definování vize a stanovení cílů)
  • Návrhová a implementační část (návrh opatření atd.). Výstupem návrhové části bude tzv. „Akční plán mobility“, který stanoví prioritní projekty a opatření, jejichž realizací dojde k naplnění strategických cílů v oblasti mobility.

Plán udržitelné mobility má vést ke zlepšení kvality života v městském prostředí hlavního města Prahy s přesahem do spádového území ve Středočeském kraji – tzv. metropolitní oblasti.

Plán udržitelné mobility je jednou z důležitých podmínek pro možnost čerpání finančních prostředků z Evropské unie – pro Operační program doprava (OPD) a Integrovaný regionální operační program (IROP) pro žádosti předkládané po 1. 1. 2018. Proto se předpokládá jeho dokončení v roce 2018.